Ερωτηματολόγιο αναφορικά με τη Δημιουργική Βιομηχανία και την Προοπτική Ανάπτυξης Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας (Creative Hubs) στην Περιφέρεια Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου με τη συνεργασία φορέων από την Ελλάδα και την Ιταλία, συμμετέχει στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου με ακρωνύμιο “Creative@Hubs” του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας. Στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και της ανάπτυξης θερμοκοιτίδων (Hubs) στην διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του έργου, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του επαγγελματικού κλάδου της “Δημιουργικής Βιομηχανίας” και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επαγγελματιών και δημόσιων φορέων της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Ο όρος “Δημιουργική Βιομηχανία” αφορά σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που βασίζονται στη γνώση και χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες και το ταλέντο του επαγγελματία ως βασικά στοιχεία για την παραγωγή υλικών και άυλων αγαθών (δημιουργιών) και υπηρεσιών που συνήθως προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Έτσι, η “Δημιουργική Βιομηχανία” αποτελεί γέφυρα μεταξύ της τέχνης, του πολιτισμού, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας.

Στόχος του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να αποτυπώσει τις στάσεις/απόψεις/αντιλήψεις των ερωτώμενων αναφορικά με τον κλάδο της “Δημιουργικής Βιομηχανίας” και τις προοπτικές του στην Περιφέρεια Ηπείρου και την ανάπτυξη σχετικής δομής/κόμβου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Η συμμετοχή στην παρούσα έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη και ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο Creative@Hubs: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/ 

Βρείτε παρακάτω το link του ερωτηματολογίου:

Ακολουθήστε μας, στα: