Ο Θρησκευτικός Τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Αλβανίας, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου

Ως Θρησκευτικός Τουρισμός ορίζεται το σύνολο εκείνο των τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διενέργεια ταξιδιού μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων σε τόπους, χώρους και μνημεία θρησκευτικής σημασίας για λόγους θρησκευτικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος.

Μια τέτοια περιοχή η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, εντοπίζεται στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Εκεί, συναντώνται μερικά από τα σημαντικότερα και από τα πιο αντιπροσωπευτικά θρησκευτικά μνημεία της υστεροβυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, τα οποία συνθέτουν και οριοθετούν την περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τη ακρωνύμιο PROSFORA.

Οι πιο πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι ο θρησκευτικός τουρισμός (ως ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού) παρουσιάζει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά του τουρισμού και δρα άμεσα στην οικονομία και στην ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών. Έτσι, ο θρησκευτικός τουρίστας, αφού ολοκληρώσει την αποστολή του ως πιστός επανέρχεται στις τυπικές συμπεριφορές του απλού τουρίστα αναζητώντας πλέον τη διασκέδαση σε καταλύματα, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια κ.ά. Ως εκ τούτου ο θρησκευτικός τουρίστας εκτός από την ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος προσδοκά και στην ικανοποίηση καταναλωτικών του αναγκών οι οποίες μάλιστα στη σημερινή εποχή παίρνουν πρωτεύοντα ρόλο.

Το έργο PROSFORA αποσκοπεί κυρίως στην ανάδειξη και αξιοποίηση της  σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει η διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, προκειμένου να διαμορφωθεί με τον τρόπο αυτό ένα νέο εναλλακτικό τουριστικό προϊόν. Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργείται ένα  καινοτόμο εργαλείο-αποθετήριο, το οποίο με πολύ σύγχρονο τρόπο οργανώνει, καταγράφει και προβάλει τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, αναπτύσσοντας παράλληλα εναλλακτικές Προσκυνηματικές περιηγητικές διαδρομές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της ελκυστικότητάς της και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας.

Το Έργο PROSFORA υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη πλευρά της Ελλάδας (15%).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 635.516,32 €.