«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων είναι δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με την οποία υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις, που αφορούν στον ευρύτερο τομέα της ενημέρωσης (Δημοσιογραφία, Ψηφιακή Ενημέρωση, Νέα Μέσα, SocialMedia).

Μέσω των νέων αυτών προγραμμάτων κατάρτισης, ο ΣΗΠΕ προσφέρει στους ωφελούμενους:

  • Απόκτηση νέων εξειδικευμένων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, ώστε να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί
  • Επικύρωση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν, λαμβάνοντας πιστοποίηση σε αυτές.
  • Κύριος στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, απευθύνεται σε εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, αλλά και σε περιφέρειες σε μετάβαση.
  • Η πιστοποίηση που εξασφαλίζει η ολοκλήρωση του προγράμματος συνιστά επικύρωσης της αναβάθμισης των προσόντων του ωφελουμένου -τυπικά και ουσιαστικά- και του προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

 

Ασύγχρονη & Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση

Το 80% των ωρών των προγραμμάτων πραγματοποιείται με την μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης.  Με αυτή, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα από οπουδήποτε αυτοί επιθυμούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας επιθυμούν αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση γίνεται με προσωπικούς κωδικούς που διατίθενται στον κάθε συμμετέχοντα.

Το 20% των ωρών των προγραμμάτων πραγματοποιείται με την μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης.  Με αυτή, δημιουργείται μια ηλεκτρονική αίθουσα όπου την ίδια ώρα μπορούν όλοι οι καταρτιζόμενοι από οπουδήποτε βρίσκονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Τόσο η Σύγχρονη όσο και η Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας.

Η επιλογή για την  υλοποίηση της Πράξης με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης αποδείχτηκε ιδιαίτερα σοφή. Κατά την διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας covid-19, όλα τα τμήματα και τα προγράμματα συνέχιζαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην υλοποίηση της Πράξης.

Πιστοποίηση Προσόντων

Η Πράξη δίνει την δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να  συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων που θα λάβουν από τα προγράμματα. Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται από Πιστοποιημένο Φορέα. Ποσοστό υλοποίησης Κατάρτισης και Πιστοποίησης Έργου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Αυγούστου 2020, στις 31/8/2020 το ποσοστό ολοκλήρωσης της Κατάρτισης και Πιστοποίησης ήταν 78,49%. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος 11/2020.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.”