«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»

Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις, που αφορούν στον ευρύτερο τομέα της ενημέρωσης (Δημοσιογραφία, Ψηφιακή Ενημέρωση, Νέα Μέσα, Social Media).

Οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε ωφελουμένους – εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

–              Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων

–              Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας

–              Μάνατζερ ενημερωτικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων με εξειδίκευση

o             «Ειδικός Social Media Marketing»

o             «Ειδικός χρηματοοικονομικής διαχείρισης»

o             «Ειδικός διαχείρισης ιστοσελίδας»

Όλα τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 120 ωρών (96 ώρες θεωρία και 24 ώρες πρακτική άσκηση) και συμμετέχουν συνολικά 799 καταρτιζόμενοι/ ωφελούμενοι από το σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας.

Κύριος Στόχος της Πράξης

Ο κύριος στόχος του Σχεδίου Δράσης της Πράξης, είναι οι ωφελούμενοι (799 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας.

Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται σε μία φιλοσοφία ολοκληρωμένης παρέμβασης με στόχο όχι μόνο την κατάρτιση των εργαζομένων στις παραπάνω επαγγελματικές εξειδικεύσεις αλλά ταυτόχρονα τους παρέχει τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα στις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα λάβουν.

Ενέργειες της Πράξης

  • Π.Ε. 1.1: Προετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Π.Ε. 1.2: Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
  • Π.Ε. 1.3: Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης
  • Π.Ε. 1.4: Πιστοποίηση αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων – Απολογιστική Έκθεση Υλοποίησης της Κατάρτισης
  • Π.Ε. 4.1: Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης
  • Π.Ε. 4.2: Φάκελος Επιλογής Ωφελουμένων
  • Π.Ε. 4.3: Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος
  • Π.Ε. 4.4: Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης
  • Π.Ε. 4.5: Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Σχεδίου Δράσης

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πράξης, 799 ωφελούμενοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις συγκεκριμένες ειδικότητες, κάτι που αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο αναφορικά με την υφιστάμενη επαγγελματική τους κατάσταση όσο και με τις δυνατότητες τους γενικότερα στην αγορά εργασίας και την απορρόφηση τους στο μέλλον από επιχείρησης του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 1.362.938,80 €

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.”