Τα οφέλη των συμμετεχόντων από τη συμμετοχή τους στην πράξη και η δυνατότητα πιστοποίησης

Αρχικά, η συμμετοχή ενός εργαζόμενου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης, επιμόρφωσης ή δια βίου μάθησης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής παρουσίας, διατήρησης δημιουργικότητας και παρακολούθησης των νέων πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν έκαστο κλάδο.

Οι εξελίξεις, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα νέα εργαλεία και μέθοδοι, απαιτούν συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων, αφού σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος μένει εκτεθειμένος και ανασφαλής με συγκριτικά μειονεκτήματα και μειωμένη ανταγωνιστικότητα.

Ειδικά, δε στον κλάδο του Τύπου και δη του Περιφερειακού, όπου η ψηφιακή εποχή και η στροφή της ενημέρωσης από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτούν πολυεπίπεδες αναπροσαρμογές και από τους εργαζόμενους σε κάθε θέση του κλάδου.

Οι νέες γνώσεις αφορούν ένα φάσμα νέας πληροφορίας και απαίτησης για εξοικείωση που περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό, νέα εργαλεία, νέο τρόπο αφήγησης και νέο τρόπο δημιουργίας δημοσιογραφικού έργου.

Η στοχευμένη κατάρτιση είναι ένας από τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους πρόσληψης και κατανόησης της νέας γνώσης, αφού είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων, βασίζεται σε επιστημονικό περιεχόμενο και λειτουργεί σε συστηματικό τρόπο μάθησης.

Άλλωστε, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων που επιτυγχάνεται μέσω της κατάρτισης δεν περιορίζεται στην ανταγωνιστικότητα και τη διεκδίκηση καλύτερων ευκαιριών για ανέλιξη και κινητικότητα στην εργασία, αλλά αποτελεί και μία οδό συνεχούς προσωπικής εξέλιξης που αντανακλάται στη διάθεση για εργασία, για δημιουργικότητα, για παραγωγή έργου.

Με αυτό το σκεπτικό, μέσω της Πράξης, οι ωφελούμενοι:

-Βελτίωσαν τις δεξιότητές του στο θεματικό αντικείμενο που επέλεξαν. Οι νέες δεξιότητες συχνά ακολουθούνται από βελτίωση της αυτοπεποίθησης και ενίσχυσης της παραγωγικότητας που αποτελούν κορυφαία κριτήρια διατήρησης θέσης απασχόλησης, εύρεσης νέας ή επαγγελματικής ανέλιξης εν γένει.

-Έλαβαν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης, όπου έλεγξαν και οι ίδιοι τον τρόπο που απορρόφησαν τη νέα γνώση.

-Έλαβαν εκπαιδευτικό επίδομα ίσο με 5 ευρώ μικτά για κάθε ώρα κατάρτισης που έλαβαν. (600,00€ μικτά για οποίον παρακολούθησε τις 120 ώρες).

-Απέκτησαν εμπειρία στη διαδικασία και τα εργαλεία της εξ αποστάσεων κατάρτισης και εξέτασης που ειδικά την εποχή που διανύουμε εξαιτίας του κορωνοϊού αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμα

-Αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι εργαζομένων άλλων κλάδων που δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, σε μελλοντικές θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν στον κλάδο του ημερήσιου περιφερειακού τύπου.

 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.”