Απολογισμός της 1ης Θεματικής Συνάντησης Διαβούλευσης με Εμπλεκόμενα μέρη από την περιοχή της Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης της έργου RIVER2RIVER

Ο Δήμος Μετσόβου διοργάνωσε την 1η διαδικτυακή εικονική θεματική συνάντηση διαβούλευσης με θέμα: «Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, στις 17:00, μέσω της πλατφόρμας zoom.

Ο κύριος στόχος της Πράξης RIVER2RIVER στο πλαίσιο της οποίας διοργανώθηκε η ως άνω θεματική συνάντηση, είναι να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές αποκατάστασης και διαχείρισης των ποτάμιων συστημάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2000/60 αλλά και σε συνδυασμό με τις προσεγγίσεις και το επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο των θεωριών των «Πράσινων Υποδομών» (Green Infrastructure) και της «Διακυβέρνησης των Υδάτων» (Water Governance).

Στο πλαίσιο της 1ης  θεματικής συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά στους συμμετέχοντες θέματα  σε σχέση με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, καθώς και τεχνικά θέματα αναφορικά με τη βέλτιστη χρήση υδατικών πόρων με Εμπλεκόμενα μέρη από τη Περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης Θεματικής Συνάντησης του έργου RIVER2RIVER

11:00 – 11:15  Καλωσόρισμα

11:15 – 11:40  Παρουσίαση των κυριότερων σημείων της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τολίδης

iNNOS P.C. – Εξωτερικός εμπειρογνώμονας υπεύθυνος για τη διαχείριση και το συντονισμό του Έργου

11:40 – 12:10 H εφαρμογή της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου River2River

Εισηγήτρια: Γκρίζη Όλγα

Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων12:10 –12:30

12:10 –12:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Το έργο RIVER2RIVER υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, με Συντονιστή Εταίρο τον Δήμο Μετσόβου και λοιπούς Εταίρους το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών από την ελληνική πλευρά και τον Δήμο Χιμάρας από την αλβανική πλευρά.