Πώς θα δηλώσεις την απαλλαγή δημοτικού τέλους αν έχεις επιχείρηση στα Ιωάννινα

Τη δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών ή μείωσης αυτών έχουν οι επιχειρήσεις του Δήμου Ιωαννιτών που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19.

Ο Δήμος υλοποιεί ήδη τις σχετικές διαδικασίες και υπενθυμίζει τη διαδικασία στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020 και οι οποίες διέκοψαν ή ανέστειλαν υποχρεωτικά και ολοσχερώς τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας Covid-19, μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή τη μείωση αυτών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 100/2020 και 359/2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών θα υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των ανωτέρω αποφάσεων σύμφωνα με τους κωδικούς δραστηριότητας της επιχείρησής τους, μετά από ηλεκτρονική αίτησή τους στο protocollo@ioannina.gr και την επισύναψη των ακόλουθων συνημμένων (σε ψηφιακή μορφή):

  1. Πρόσφατο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,
  2. Το έντυπο από την εφαρμογή στοιχεία Μητρώου επιχείρησης του www.gsis.gr από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας της επιχείρησης,
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο ΚΑΔ και ότι η επιχείρηση παραμένει κλειστή και δεν λειτουργεί ούτε για δευτερεύουσα δραστηριότητα για όλο το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας και
  4. Το έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η υποχρεωτική και ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της.